Kokiais atvejais taikoma pirmumo teisė priimant vaiką į darželį Kauno rajone?

Pirmumo teisė taikoma:

 • vaikui, kuris auga šeimoje, įrašytoje į socialinės rizikos šeimų apskaitą, ir jo tėvai (globėjai) yra piniginės socialinės paramos gavėjai pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, ir nesudaro sąlygų tenkinti vaiko socialinių, kultūrinių ir pažintinių poreikių;
 • vaikui, kuriam nustatytas neįgalumas;
 • vaikams, kurių abu tėvai yra netekę 60–100 procentų darbingumo;
 • vaikui, kuris auga šeimoje, auginančioje vaiką, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
 • vaikams našlaičiams, vaikams, kurie turi tik vieną iš tėvų (kai vienas iš tėvų yra miręs, dingęs be žinios, kai vaiko gimimo liudijime nenurodytas vaiko tėvas);
 • vaikams iš šeimų, kur tėvai augina tris ir daugiau vaikų;
 • vaikams, kurių vienas iš tėvų atlieka karo tarnybą.
 • įvaikintiems ir globojamiems 2–5 metų vaikams.

Kalendoriniais metais į švietimo įstaigą priimami be eilės:

 • vaikai, kuriems skiriamas privalomas ikimokyklinis ar priešmokyklinis ugdymas Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais;
 • Aleksandro Stulginskio universiteto darbuotojų vaikai į Kauno r. Noreikiškių lopšelio-darželio „Ąžuolėlis“ skyriuje ugdymo organizavimo modelį „X modelis – Ugdymo grupė įmonės ar įstaigos patalpose“, pateikę pažymą apie darbovietę iš Aleksandro Stulginskio universiteto.“
 • vaikai priimamai be eilės, kurių vienas iš tėvų (globėjų) dirba ikimokyklinio arba priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoju toje pačioje švietimo įstaigoje.